Privacy statement

De door u verstrekte gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt. Bijvoorbeeld voor het verwerken van uw verzoek om contact, het aanvragen van informatie of het aanmelden voor activiteiten. Iedereen die bij de verwerking van de gegevens betrokken is, respecteert de privacy van de bezoekers van de site.

Alle sollicitatieaanvragen of verzoeken om informatie over carrièremogelijkheden worden vertrouwelijk behandeld. Ook anderen die bij mogelijke sollicitatieprocedures zijn betrokken, gaan vertrouwelijk met de verstrekte gegevens om. Als de gegevens zijn verstrekt ten behoeve van een bepaalde vacature, dan worden deze ook uitsluitend daarvoor gebruikt, tenzij anders met de sollicitant is overeengekomen.

De informatie die over of van u is vastgelegd kunt u bij ons opvragen. Uiteraard zullen wij een verzoek om correctie of vernietiging inwilligen. Ook als u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via mail of telefoon.

 

Privacyverklaring M&K Hilversum B.V.

Verantwoordelijke

M&K Hilversum B.V., gevestigd aan ‘s-Gravelandseweg 45 1217 EH Hilversum, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens 

M&K Hilversum B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of beoogt te maken van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht 
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bank-/IBAN gegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Identificatiegegevens (ID-bewijs)
 • Inkomensgegevens
Grondslagen

M&K Hilversum B.V. verwerkt uw persoonsgegevens o.a. om goede uitvoering te kunnen geven  aan de (beoogde) overeenkomst met u, en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of omdat het noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen 

M&K Hilversum B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

M&K Hilversum B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. M&K Hilversum B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Beveiliging persoonsgegevens

De beveiliging van persoonsgegevens heeft bij de M&K Hilversum B.V. hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Uw privacyrechten

U heeft recht op (soms onder bepaalde voorwaarden):

 • Op inzage in uw persoonsgegevens;
 • Op correctie;
 • Op gegevenwissing;
 • Op beperking van de verwerking;
 • Op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Op bezwaar tegen bepaalde vormen van verwerking van persoonsgegevens

Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij M&K Hilversum B.V. en / of de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat wij in strijd handelen met de Privacywetgeving.

Wijzigingen

M&K Hilversum B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in zijn privacy beleid. Wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of het privacy beleid zullen wij kenbaar maken via onze website. 

Vragen

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens, u één van uw voornoemde rechten wilt uitoefenen of aanwijzingen heeft van misbruik van uw gegevens, neemt u dan contact op met:

Contactgegevens

Website: https://mk.nl 

Bezoekadres: ‘s-Gravelandseweg 45 , 1217 EH Hilversum 

Postadres: Postbus 1469, 1200 BL  Hilversum 

T:  +31 35 6212212

E:  info@mk.nl

error: Content is protected !!