Micro-entiteit: geschikt voor uw situatie?

Per 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening ingegaan. In deze wet zijn diverse nieuwe bepalingen opgenomen die het jaarrekeningrecht raken en met ingang van boekjaar 2016 in werking treden. Een van de wijzigingen betreft een aanpassing van de groottecriteria voor rechtspersonen. Daarbij is tevens een nieuwe categorie rechtspersonen opgenomen: de micro-entiteit.

Wat is precies gewijzigd?

Tot 1 november 2015 bevatte de wet drie grootteregimes: klein, middelgroot en groot. In de nieuwe wet is daar de micro-entiteit bijgekomen. Een rechtspersoon kan optioneel (het is dus niet verplicht) als micro-entiteit worden aangemerkt als op twee opeenvolgende jaren sprake is van minimaal twee van de drie volgende voorwaarden:

  1. er is sprake van een balanstotaal, op de grondslag van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, van maximaal € 350.000;
  2. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt maximaal € 700.000;
  3. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10.

Of u voldoet aan deze criteria hangt ook af van eventuele andere vennootschappen in uw groepsstructuur. In de wet is namelijk bepaald dat de criteria moeten worden beoordeeld alsof een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld. Een aantal voorbeelden om dit meer inzichtelijk te maken:

Situatie 1

  • B.V. A heeft 100% van de aandelen in B.V. B.
  • B.V. B heeft € 650.000 netto-omzet, een balanstotaal van € 300.000 en 7 werknemers.
  • B.V. A heeft € 150.000 netto-omzet, waarvan € 50.000 managementfee die is berekend aan B.V. B. Daarnaast heeft B.V. A een balanstotaal van € 110.000, waarvan € 50.000 deelneming in B.V. B, en 1 werknemer.

Omdat B.V. A alle aandelen houdt is zij groepshoofd. Als zij een geconsolideerde jaarrekening zou opstellen, heeft deze B.V. € 750.000 netto-omzet, een balanstotaal van € 360.000 en 8 werknemers.

Afzonderlijk bezien zouden beide B.V.’s een micro-entiteit zijn. Omdat de beoordeling echter op geconsolideerd niveau plaatsvindt is B.V. A geen micro-entiteit. B.V. B is echter wel een micro-entiteit.

Situatie 2

  • B.V. A heeft 100% van de aandelen in B.V.
  • B. B.V. B heeft € 300.000 netto-omzet, een balanstotaal van € 150.000 en 9 werknemers.
  • B.V. A heeft € 150.000 netto-omzet, waarvan € 50.000 managementfee die is berekend aan B.V. B. Daarnaast heeft B.V. A een balanstotaal van € 110.000, waarvan € 50.000 deelneming in B.V. B, en 1 werknemer.

Omdat B.V. A alle aandelen houdt is zij groepshoofd. Als zij een geconsolideerde jaarrekening zou opstellen, heeft deze B.V. € 400.000 netto-omzet, een balanstotaal van € 210.000 en 10 werknemers.

Afzonderlijk bezien zouden beide B.V.’s een micro-entiteit zijn. Ook geconsolideerd zijn beide B.V.’s een micro- entiteit op basis van de hoogte van het balanstotaal en de netto-omzet. Het aantal werknemers voldoet niet aan het criterium van minder dan 10, maar omdat aan twee van de drie criteria wordt voldaan, is sprake van een micro-entiteit.

Situatie 3

B.V. A en B.V. B hebben beide 50% van de aandelen in B.V. C. Beide aandeelhouders hebben een gelijke zeggenschap in B.V. C.

B.V. A heeft € 150.000 netto-omzet, waarvan € 50.000 managementfee die is berekend aan B.V. C. Daarnaast heeft B.V. A een balanstotaal van € 110.000, waarvan € 50.000 deelneming in B.V. C, en 1 werknemer.

Omdat B.V. A 50% van de zeggenschap in B.V. C heeft is geen sprake van een consolidatieplicht. B.V. A is daarom een micro-entiteit.

Effect op de inrichting van de jaarrekening

Mocht u kiezen voor toepassing van het micro-entiteitenregime in plaats van het kleine regime, dan heeft dat consequenties voor de inrichtingsjaarrekening. De jaarrekening van een micro-entiteit is namelijk beperkt tot een balans en winst-en-verliesrekening. De overige onderdelen die u gewend bent aan te treffen in een jaarrekening, hoeven niet te worden opgenomen. Dit betreft de toelichting op de jaarrekening met daarin grondslagen van waardering en resultaatbepaling en toelichting op posten uit de balans en winst- en verliesrekening alsmede de overige gegevens. Ook voor de publicatiebalans geldt dat de toelichting achterwege kan blijven.

De balans en winst-en-verliesrekening mogen zelfs sterk gecomprimeerd worden gepresenteerd:

 

Balans

Vaste Activa
Vlottende Activa

Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden

 

Winst en verliesrekening

Netto-omzet
Overige bedrijfsopbrengsten
Kosten van grond- en hulpstoffen
Loonkosten
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Overige bedrijfskosten
Belastingen
Resultaat na belastingen

Overigens kunt u er ook voor kiezen de inrichtingsjaarrekening op te stellen op basis van het kleine regime en de publicatiebalans op basis van het micro-entiteitenregime. Dit kan een interessante optie zijn om intern voldoende informatie te geven en toch zo weinig mogelijk informatie bij de Kamer van Koophandel te deponeren.

Tevens is het zo dat voor de overige bedrijfskosten het matchingbeginsel wordt losgelaten. Dit geldt niet voor omzet gerelateerde kosten, rente en belastingen. De overige bedrijfskosten kunnen voortaan verwerkt worden op het moment dat de onderliggende factuur wordt ontvangen of op het moment dat de kosten worden betaald. Het is dus niet meer van belang op welke periode deze kosten betrekking hebben. Hoe de Belastingdienst dit ziet in het kader van de aangifte vennootschapsbelasting is op dit moment nog niet duidelijk.

Onze visie

De jaarrekening is bedoeld om stakeholders bij een onderneming te voorzien van financiële informatie. Daarnaast is de jaarrekening een belangrijk instrument van de directie om verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders. Wij zijn van mening dat de beperkte jaarrekening van een micro-entiteit niet in alle gevallen aan deze doelstellingen zal kunnen voldoen. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van externe belanghebbenden, zoals een bank of andere financiers, meerdere aandeelhouders of bestuurders, kan het wenselijk zijn een uitgebreidere jaarrekening op te stellen. Tegelijkertijd kunnen wij ons voorstellen dat voor een vennootschap zonder activiteiten, bezittingen en verplichtingen en waarin praktisch geen vermogen aanwezig is, een beperkte jaarrekening voldoende kan zijn. De keuze voor de toepassing van het regime voor micro-entiteiten is dus afhankelijk van de specifieke situatie per vennootschap.

Zoals u van ons gewend bent, staat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor het opstellen van jaarrekeningen van micro-entiteiten, hoe beperkt de inhoud van deze jaarrekening ook is. Daarom zullen wij ook bij het samenstellen van de jaarrekening van een micro-entiteit de kwaliteitsstandaarden hanteren die door onze beroepsorganisatie NBA worden voorgeschreven.

En wat nu?

Zoals beschreven kunt u ervoor kiezen een beperkte jaarrekening op te (laten) stellen, indien uw vennootschap voldoet aan de voorwaarden voor een micro-entiteit. Wij kunnen ons voorstellen dat u hulp kunt gebruiken bij het maken van een keuze hierin. Uw contactpersoon zal daarom in een persoonlijk contactmoment met u stilstaan bij de overwegingen die kunnen meespelen.

 

error: Content is protected !!