Samenstellingsverklaring

Wanneer een accountant voor een cliënt een jaarrekening maakt voegt hij er een samenstellingsverklaring bij. Onze deskundigheid en beroepsvoorschriften zorgen er voor dat het samenstellen van de jaarrekening op kwalitatief hoog niveau plaatsvindt.

Wanneer een accountant het bestuur van de organisatie of de ondernemer helpt bij het maken van de jaarrekening, geeft hij hierbij een samenstellingsverklaring af. Hierin staat de volgende informatie:

  • de inhoud van de opdracht
  • de verantwoordelijkheden van het bestuur
  • de verantwoordelijkheden van de accountant.

Omdat de accountant het bestuur helpt met het maken van de jaarrekening, gaat hij uit van de informatie die hij ontvangt van het bestuur. De accountant onderzoekt in principe niet of deze informatie correct is.

Soms helpt hij het bestuur bij het maken van schattingen of bij de keuze van passende grondslagen voor financiële verslaggeving. Hij zal hierover altijd overleggen met het bestuur en ervoor zorgen dat het bestuur de gemaakte keuzes begrijpt. Dit om ervoor te zorgen dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de jaarrekening kan nemen.

Wanneer de jaarrekening is opgesteld zal de accountant globaal nagaan of het beeld van de jaarrekening aansluit met zijn kennis van de organisatie. Als de accountant denkt dat de informatie van het bestuur niet compleet of onnauwkeurig is, dan zal hij het bestuur om aanvullende informatie vragen. Zo nodig zal hij zelf aanpassingen voorstellen.

Als de accountant de opdracht niet kan afmaken omdat het bestuur geen informatie geeft of weigert om bepaalde aanpassingen te laten maken in de jaarrekening, dan geeft hij de opdracht terug. In dat geval informeert hij ook eventuele toezichthouders, zoals een raad van commissarissen.

Omdat de accountant het bestuur helpt bij het maken van de jaarrekening geeft hij geen oordeel of conclusie over de jaarrekening. Als de gebruikers van de jaarrekening een oordeel of conclusie willen, moet een accountant een controle- of beoordelingsopdracht uitvoeren.

Diverse grootttecriteria

Per 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening ingegaan. In deze wet zijn diverse nieuwe bepalingen opgenomen die het jaarrekeningrecht raken en met ingang van boekjaar 2016 in werking treden. Een van de wijzigingen betreft een aanpassing van de groottecriteria voor rechtspersonen. Daarbij is tevens een nieuwe categorie rechtspersonen opgenomen: de micro-entiteit.

Andere verklaringen

Andere accountantsverklaringen zijn:

error: Content is protected !!